สนพ.เพชรบูรณ์ ส่งเสริมช่างไฟฟ้ามีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสู่ Safety Thailand

พฤหัส ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๒๘
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานและความปลอดภัยด้านการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะเข้ารับการประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
สนพ.เพชรบูรณ์ ส่งเสริมช่างไฟฟ้ามีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสู่ Safety Thailand

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัมนาฝีมือแรงงาน ให้การตอบรับนโยบายรัฐบาลด้าน Safety Thailand มอบหมายให้สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเท่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่างๆ ต่อสาธารณะ

ซึ่งในขณะนี้ได้มีประกาศเพิ่มเติมในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิกนายอาคม คุ้มหมู่ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการประเมินจะมีคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น (1) 50 คะแนนแรกมาจากความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงาน โดยพิจารณาผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2) 25 คะแนนต่อมาพิจารณาจากประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นต้น (3) อีก 25 คะแนนต์สุดท้าย พิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งทั้ง 3 หลักเกณฑ์รวมกันจะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านการประเมิน สำหรับในปี 2565 กำหนดเป้าหมายประเมินความรู้ความสามารถในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอีก 3 สาขา และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีเป้าหมาย 112 คน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 188 คน ในวันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 17 คน ผู้เข้าประเมินมีทั้งทำงานในสถานประกอบกิจการและเป็นช่างไฟฟ้าประกอบอาชีพอิสระ สำหรับช่างในจังหวัดเพชรบูรณ์ติดต่อที่ สำนักงานพัฒาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 237 หมู่ที่ 5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056 741323-25

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

สนพ.เพชรบูรณ์ ส่งเสริมช่างไฟฟ้ามีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสู่ Safety Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด