AMA เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน อสร.จังหวัดขอนแก่น

19 May 2022

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมประสานงานการบริหารด้านแรงงานในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอชนบท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

AMA เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน อสร.จังหวัดขอนแก่น

AMA เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน อสร.จังหวัดขอนแก่น