รร.กทม. ไม่จัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในช่วงโควิด 19

จันทร์ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖:๔๒
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณามาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า กรุงเทพมหานครไม่มีนโยบายให้จัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 สำนักการศึกษา กทม.ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด ซึ่งใช้ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์ ส่งไปรษณีย์ และรับสมัคร ณ สถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการครู นักเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งจะมีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขต เพื่อเน้นย้ำโรงเรียนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด
รร.กทม. ไม่จัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในช่วงโควิด 19

ปัจจุบันโรงเรียนสังกัด กทม.ได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในรูปแบบ Online On-Air On hand และ On School Line โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ซึ่งมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ที่บ้าน ด้วยการบูรณาการสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน ให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยครูและผู้ปกครองร่วมมือกันวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก เช่น การออกกำลังกาย การทำงานบ้าน กิจกรรมการสำรวจ การเล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง เป็นต้น

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด