SVL Group วางมาตรการความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง "ควบคุมการปฏิบัติงานรถขนส่งสินค้า"

03 Feb 2022

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด - ธุรกิจกลุ่มขนส่ง SVL Group  และในฐานะประธาน "ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน" จัดประชุมทีมรถตรวจการณ์ระบบขนส่งสินค้า โดยมอบหมายและกำชับทีมงานฯ ให้ปฏิบัติงานรณรงค์ต่อเนื่อง ออกตรวจการณ์และทำงานร่วมกับ "ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า (OCC)" ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน สอดส่อง ดูแล ติดตาม ควบคุมวินัยจราจรและอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางการเดินรถให้กับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า พร้อมเป็นกำลังเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชน เน้นตรวจตราในขอบเขตเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าพื้นที่ อ.บางสะพาน เป็นหลัก และ อ.เมือง จ.ประจวบฯ เน้นย้ำสร้างมาตรฐาน "ขนส่งปลอดภัย...ใส่ใจชุมชน" ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของ SVL Group 

SVL Group วางมาตรการความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง "ควบคุมการปฏิบัติงานรถขนส่งสินค้า"

SVL Group วางมาตรการความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง "ควบคุมการปฏิบัติงานรถขนส่งสินค้า"