ม.หอการค้าไทย รับรางวัลส่งเสริมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564

15 Dec 2021

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คอร์รัปชั่นกับการเมืองไทย"  ในโอกาสนี้  รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท "สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมต้านคอร์รัปชั่น" เป็นสถาบันการศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา

ม.หอการค้าไทย รับรางวัลส่งเสริมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564

ม.หอการค้าไทย รับรางวัลส่งเสริมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564