กลุ่มทิสโก้ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องปีที่ 7

พุธ ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๒๓
กลุ่มทิสโก้ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์
กลุ่มทิสโก้ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องปีที่ 7

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2564 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำถึงการดำเนินงานที่คำนึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ โดยเป็นการคัดเลือกจาก 824 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเงินในการยกระดับการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน ด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines - Responsible Lending) เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า "กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญต่อเนื่องกับการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ยกตัวอย่าง โครงการค่ายการเงิน ที่เราใช้ความเชี่ยวชาญทางการเงินแบ่งปันสู่สังคม ด้วยการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและชุมชน การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยการออกมาตรการ "คืนรถจบหนี้" เพื่อเร่งช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถยนต์ของทิสโก้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง หากผ่อนชำระค่างวดไม่ไหวสามารถนำรถมาคืนได้ โดยทิสโก้จะยกหนี้ให้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซื่งช่วยให้ลูกค้าลดภาระหนี้และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เป็นการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น โดยแนวโน้มในอนาคต เรามองว่าประเด็นด้าน ESG จะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนทั้งภายในองค์กรและสร้างความยั่งยืนสู่สังคม"

ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ หรือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ชื่อหลักทรัพย์ "TISCO") เป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ตั้งแต่ปีแรกของการริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7
สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เจ็ดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

ที่มา: ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด