สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปรับมาตรการช่วยนายจ้าง พัฒนาฝีมือแรงงาน 20% ไม่ต้องส่งเงินสมทบ

จันทร์ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๖:๑๕
นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ สพร.22 นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง ผ่านการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ลูกจ้างผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ โดยลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปี พ.ศ. 2564 จากอัตราร้อยละ 1 เหลือ  ร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายตามสัดส่วนจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือไม่มีลูกจ้างผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือไม่มีลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่ครบตามสัดส่วนที่กฎหมาย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงงานมากขึ้น จึงได้อออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการเพิ่มเติม ด้วยการลดสัดส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ประกอบกิจการที่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน หรือมีลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมีลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปรับลดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564 ผู้ประกอบกิจการนั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้มีการขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรจากเดิมกำหนดให้ยื่นภายใน 60 วัน ขยายเวลาเป็น 90 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึก แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2565    

สถานประกอบกิจการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช  เลขที่ 79  หมู่ที่  1  ถนนนครศรี - ปากพนัง  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330  โทรศัพท์  0 7580 9583 ต่อ 104

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด