มท.2 ติดตามความพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม จ.สกลนครพร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งทั่วประเทศ

จันทร์ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๕๓
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ฝั่งด้านอำเภอคำตากล้า) บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร พร้อมสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ เพื่อเตรียมแผนก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ลดปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอคำตากล้า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ และนายยุทธศักดิ์ หล้าจางวาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร บรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยในการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ฝั่งด้านอำเภอคำตากล้า) บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ว่าตนเองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศที่ถูกกัดเซาะ พังทลาย และอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนงาน/โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำและลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และโบราณสถาน

ด้านนายยุทธศักดิ์ หล้าจางวาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ฝั่งด้านอำเภอคำตากล้า) บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร มีความยาว 400 เมตร โดยมีรูปแบบก่อสร้างเป็นเขื่อนชนิดตอกเสาเข็ม สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก และคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่เอียงตามแนวลาดตลิ่งจรดดินเดิม และงานก่อสร้างบันไดขึ้น - ลงหน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง โดยจะเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างในแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดี และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด