เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศุกร์ ๐๘ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๓๒
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช  ระบุ  กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้เงินเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย  ยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
เงินกู้ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช  (สพร. 22  นศ.)  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอีกหนึ่งกลไกประชารัฐที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบกิจการและการอบรมแรงงานควบคู่กันไป  นับว่าเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปล่อยเงินกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน  1  ล้านบาทต่อสถานประกอบกิจการ  อัตราดอกเบี้ย 0 %  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะฝีมือและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

นอกจากนี้  สถานประกอบกิจการที่มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน  ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย  สำหรับขั้นตอนการยื่นเรื่องขอกู้เงินจากกองทุน สถานประกอบกิจการเตรียมหลักฐาน  พร้อมคำขอกู้ยืมเงินมายื่นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช  โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช  เลขที่ 79  หมู่ที่  1  ถนนนครศรี - ปากพนัง  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์/โทรสาร  0-7539-9297

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด