รมช.มนัญญา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2564

พุธ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗:๒๓
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้รับทราบประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช. เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช. รวมทั้งการรายงานให้ความเห็นชอบหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรกลาง "การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" ตลอดจนรับทราบแนวทางช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมกันนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) อีกด้วย
รมช.มนัญญา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2564
รมช.มนัญญา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด