วธ.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลชวนคนไทย ใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง "พลิ้ว" สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

พุธ ๒๒ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๔:๔๕
วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นไทย โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง "พลิ้ว" ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเดินแบบผ้าไทยกับนายแบบ นางแบบ นักแสดงที่มีชื่อเสียง พิธีกรและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ บมจ. อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง"พลิ้ว"เพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่างๆ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและนโยบายวธ. ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล ซึ่งได้มุ่งผลักดัน"Soft Power"ความเป็นไทยและส่งเสริมการต่อยอดนำคุณค่าวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกแบบและการแต่งกายด้วยผ้าไทย (Fashion) ที่เป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทยหรือ 5F ที่ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย(Fighting) และเทศกาลและประเพณีไทย(Festival)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม"พลิ้ว" ประกอบด้วยการจัดแสดงเดินแบบผ้าไทยโดยนายแบบ นางแบบและนักแสดงที่มีชื่อเสียง การรณรงค์ส่งเสริมการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย เช่น ที่มา คุณสมบัติและแหล่งผลิตผ้าไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2564 รวมทั้งจัดทำหนังสือผ้าไทยสวมใส่ได้จริง"พลิ้ว"พร้อมจัดทำในรูปแบบอี-บุ๊ก เพื่อให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย ก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับสากล ทั้งนี้ โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง"พลิ้ว"เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทยและรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด