สพร.19 เชียงใหม่ เสริมทักษะกลุ่มวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการตลาดออนไลน์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๙
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ฝึกอาชีพเสริมทักษะพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ หลักสูตร  การตลาดออนไลน์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหาร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มOTOP กลุ่มอาชีพต่าง ๆ จำนวน 25 คน ที่มีสินค้าหรือบริการอยู่ในปัจจุบัน และมีความต้องการพัฒนากลุ่ม ในด้านการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การขนส่ง การส่งมอบสินค้า รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
สพร.19 เชียงใหม่ เสริมทักษะกลุ่มวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการตลาดออนไลน์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ สถาบันฯ ได้ประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มOTOP กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการฝึกอบรมและนำมาออกแบบหลักสูตรฝึก เพื่อเสริมทักษะฝีมือกลุ่มวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งได้ออกมาเป็น หลักสูตรการตลาดออนไลน์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ กำหนดระยะเวลา 30 ชั่วโมง ในการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกจะได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารเมนูยอดนิยม การตกแต่งอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับการขายออนไลน์ ศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่สร้างจุดเด่นสะดุดตาให้กับตัวสินค้า การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า วิเคราะห์ต้นทุน การตั้งราคาขาย กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การสร้างร้านค้าออนไลน์ การเลือกวิธีการรับชำระเงิน การขนส่งสินค้าและการสร้างเนื้อหาเพื่อใช้ประกอบการขาย เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมแล้วจะทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกทักษะเหล่านี้สามารถออกแบบ ตกแต่งเมนูอาหารสำหรับขายออนไลน์ เลือกและเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ได้ รวมถึงสามารถออกแบบและพัฒนากลยุทธ์การจัดการธุรกิจด้วยตลาดออนไลน์ สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์และกำหนดสินค้าบนโลกออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแนวทาง และช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มได้อย่างยั่งยืน กลุ่มวิสาหกิจที่สนใจพัฒนาทักษะและแนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ สามารถติดตามข่าวและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5312 1002 - 3 ต่อ 115 หรือ 126 ฝ่ายฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สพร.19 เชียงใหม่ เสริมทักษะกลุ่มวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการตลาดออนไลน์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด