พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๘
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี เจตน์ มาหามะ ประธานกรรมการบริษัท ซันโฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด พร้อมกับได้มอบเงินกู้ยืม จำนวน 425,750 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 18 งวด เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือสูงขึ้น และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ บริษัท ซันโฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า สถานประกอบกิจการที่ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการของตน โดยปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) ตลอดระยะเวลา 18 งวด ชำระเป็นรายเดือน ไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละร้อย นอกจากนี้ จำนวนลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีถัดไปได้อีกด้วย

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย ช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด