กรมโยธาธิการฯดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาสมุทรสงครามเมืองโตไร้ทิศทาง

อังคาร ๑๐ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๐๖
กรมโยธาธิการและผังเมืองผลักดันการจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดสมุทรสงครามดึงเจ้าของที่ดินร่วมพัฒนาพื้นที่สร้างสาธารณูปโภคให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ ผลักดันศักยภาพของเมืองอย่างครอบคลุมรอบด้านและยั่งยืน
กรมโยธาธิการฯดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาสมุทรสงครามเมืองโตไร้ทิศทาง

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยส่งเสริมให้ประชาชนนำที่ดินตาบอดรกร้างว่างเปล่ามาร่วมพัฒนา สร้างโครงข่ายคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินโดยเจ้าของที่ดินยังคงกรรมสิทธิ์ไว้โดยไม่จำเป็นต้องมีการเวนคืน สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่ประสบปัญหาการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลกระทบต่อชุมชมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ด้วยเหตุนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายบริเวณเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตำบลบางแก้วเข้าดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5 เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่โครงการประมาณ 178 ไร่ เจ้าของที่ดิน 53 ราย เอกสารสิทธิแปลงที่ดิน 70 แปลง เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)  และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย ถนนสายหลัก 2 สาย คือ ข5 และ ข6 เป็นถนน 4 ช่องจราจรพร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ พื้นที่สาธารณะ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติแบบไม่มีพนักงานควบคุม โดยได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีกำหนดระยะเวลาโครงการฯไม่เกิน 10 ปี ซึ่งภายหลังดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามได้ทำการสำรวจ รังวัด สอบเขตที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงใหม่ และสามารถจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ จำนวน 1 แปลง จากทั้งหมด 8 แปลง ขนาดเนื้อที่ 51 ตารางวา ในราคา 1,040,400 บาท

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเมืองและสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดในด้านเส้นทางคมนาคม ส่งเสริมให้สมุทรสงครามเป็นแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ต่อยอดจากต้นทุนทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่ในฐานะเมือง 3 น้ำ, วิถีชึวิต, และหลากหลายเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์  เติบโตเป็นเมืองแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนสู่ชุมชนด้วยด้วยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป สามารถรับชมวิดีทัศน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามได้ที่  www.youtube.com/…0XN9NsY

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: PR Freelance

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด