สพร. 7 อุบลฯ ร่วมประชุมลงนามออนไลน์สร้างความร่วมมือ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

อังคาร ๐๓ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๕๗
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมประชุมลงนามออนไลน์สร้างความร่วมมือ 3 หน่วยงาน โดยนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านช่างไฟฟ้าโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยหลังจากการลงนามความร่วมมือว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการพัฒนาช่างไฟฟ้าในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทปราการ) 7,087 ตำบล ให้มีทักษะฝีมือสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนได้อย่างถูกวิธีสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และที่สำคัญต้องการผลักดันให้ช่างไฟฟ้าชุมชนได้ผ่านการฝึกอบรมมีหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด