FUTUREPF จ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหน่วย 15 มิ.ย. นี้ พร้อมช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด

จันทร์ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๙
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 58 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2000 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
FUTUREPF จ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหน่วย 15 มิ.ย. นี้ พร้อมช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด

สำหรับ ไตรมาสแรกที่ผ่านมา กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 149.09 ล้านบาท ลดลง 19.03% จากไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา และลดลง 29.03% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีการรับรู้กำไรจากการลงทุนสุทธิ 65.50 ล้านบาท ลดลง 28.94% จากไตมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา และลดลง 44.62% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นายพรชลิต กล่าวว่า ในไตรมาสแรกนี้ กองทุน FUTUREPF ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยที่มีผลต่อผลการดำเนินงาน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งปิดสถานที่และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4-21 มกราคม 2564 และจากนั้นก็มีการยกระดับมาตรการการแพร่ระบาดในเวลาต่อมาที่การแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น

สถานการณ์นี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มาใช้บริการ ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และ
การที่กองทุนรวมต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทำให้การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกองทุนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

"กองทุน FUTUREPF ตระหนักดีว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ ทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน รวมถึงผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่หดหายไป ดังนั้นกองทุน FUTUREPF จึงจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ FUTUREPF จะช่วยเหลือได้ เพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน" นายพรชลิต กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อายุสิทธิการเช่าคงเหลือ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออกหาประโยชน์ โดยราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 6,418 ล้านบาท

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด