กองทุนรวม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม โดยมุ่งเน้นหลักการ (principle-based)

๐๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๒๙

ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามแนวทาง Regulatory Guillotine*

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน

๐๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๑๘

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกัน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นรองรับการจัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine*

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้คืน (กองทุน stressed bond)

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๙

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน หรือ กองทุน stressed bond เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศรองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund)

๐๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๔

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศรองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม

๐๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๓

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ของการเลิกกองทุนรวมไม่เป็นภาระจนเกินควรแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ตามแนวทาง Regulatory Guillotine*