TK ประกาศแต่งตั้ง 2 กรรมการอิสระ

อังคาร ๒๓ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๓๕
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย รายงานว่า จากประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นางเสาวนีย์ กมลบุตร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด