ข่าวประชาสัมพันธ์ไฟเบอร์พัฒน์ | newswit

เต็ดตรา แพ้คชวนธุรกิจรีไซเคิลต่อยอดกล่องเครื่องใช้แล้ว
เต็ดตรา แพ้คชวนธุรกิจรีไซเคิลต่อยอดกล่องเครื่องใช้แล้ว
ในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก – Sep 2022
อ.ส.ค. หนุนรีไซเคิลกล่องนมไทย-เดนมาร์ลดโลกร้อน
อ.ส.ค. หนุนรีไซเคิลกล่องนมไทย-เดนมาร์ลดโลกร้อน
– นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) Oct 2020