ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | newswit

อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 108 ปี
อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 108 ปี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน – 18 Sep
ภาพข่าว: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)รับเกียรติจาก
ภาพข่าว: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)รับเกียรติจาก
อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ ให้คำปรึกษาเรื่องการตรวจสอบระบบไอที – Jul 2020
กทม.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแบบกรมบัญชีกลาง - เปิดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม –
ผลการตรวจสอบกรณีการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี – นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ สตง. ได้ตรวจสอบเรื่องการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับคุณภาพซ้ำ (Re-Accredit) ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
กรมบัญชีกลางประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... – อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การกำหนดร่างระเบียบดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
ผู้ว่าฯ สตง. แถลงข้อเท็จจริงกรณี สตง. ถูกกล่าวหาเป็นต้นเหตุทำพิษสุนัขบ้าระบาด – ทั้งนี้ หลังจากที่กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สตง. ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) – สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอแจ้งเตือนผู้ที่นำข้อมูลการตรวจสอบของ สตง. ไปเผยแพร่ ให้ระมัดระวังการกระทำในลักษณะดังกล่าว มิฉะนั้น หากมีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย สตง. อาจจำต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ สตง. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิด
สตง. - เปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน – รวมผู้สมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีจำนวน ๑๘ รายดังนี้ ๑. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ๒. นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ๓. พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ๔. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ๕. นายประจักษ์ บุญยัง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ๖. รศ.พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต
ภาพข่าว: บรรยายการตรวจสอบภาครัฐโดย
ภาพข่าว: บรรยายการตรวจสอบภาครัฐโดย
สตง. – สำหรับผู้สนใจอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา Aug 2017
กรณีสื่อมวลชนรายงานข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินว่าจ้างสภาทนายความในการดำเนินคดีต่างๆ – สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ วรรคสองประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ (๒) และมาตรา ๑๑ วรรคสอง ได้กำหนดว่า
ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวว่ามีการร้องขอให้เรียกเงินคืนจากนายภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ป.ป.ช. มาตั้งแต่ต้น – สำนักงาน ป.ป.ช. ขอชี้แจงว่าในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น ได้มีการพิจารณาวินิจฉัยทั้งทางวุฒิสภาและทางศาลยุติธรรม ดังนี้ 1. ด้านวุฒิสภา การกล่าวอ้างที่ปรากฏขึ้นมานี้ เป็นเอกสารเรื่องเดียวกับที่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ใช้แถลงต่อวุฒิสภาว่า นายภักดี โพธิศิริ
กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน – วันนี้ (9 กันยายน 255๙) ณ กรมธนารักษ์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 วาระ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี
ข้อเท็จจริงกรณี บมจ. ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน และกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ – ประเด็นที่ 1 เรื่องความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินที่ บมจ.ปตท.จะต้องแบ่งแยกและโอนให้กระทรวงการคลัง วันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี รวม 4 ราย คือ ครม. ที่ 1, นายกรัฐมนตรี ที่ 2, กระทรวงพลังงาน ที่ 3, และ บมจ.ปตท. ที่ 4
ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว – ส่วนในกรณีที่ว่า ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 นั้น ใคร่ขอชี้แจงว่า ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินตามมติ ครม. แล้ว โดย ครม. ได้มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยไม่ต้องรายงาน ครม. ก่อนแต่อย่างใด จนเมื่อดำเนินการเรียบร้อย
ป.ป.ช. หารือ สตง. บูรณาการการทำงานร่วมกัน
ป.ป.ช. หารือ สตง. บูรณาการการทำงานร่วมกัน
– นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือร่วมกันถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ผ่านมา May 2016
น้ำบาดาลยืนยันไม่มีทุจริตตามข้อสังเกต สตง.พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และออกมาตรการเข้มเพื่อสกัดทุกช่องทางทุจริต – จากการที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือแจ้งว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีพฤติการณ์ที่อาจจะทำให้ทางราชการเสียหาย มีการปฏิบัติไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ มีการกระทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี มีการยักยอกเรียกเก็บหัวคิวร้อยละ 10-30
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับคดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง – คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่สำนักงาน ป.ป.ช. ไปรวบรวมมาในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในกรณีดังกล่าวตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
คตง. มีมติปรับปรุง แก้ไขระเบียบ..... ตัดงบราชการลับออก เนื่องจาก ภาระหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เพิ่มความโปร่งใส และเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานของรัฐ ทบทวน ยกเลิก – ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ผ่านมา มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
สตง.ตรวจสอบ กสท โทรคมนาคม พบสัญญาเสียเปรียบ และการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหาย – 1. การขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ที่ กสท ทำสัญญา กับ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ตกลงชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ถึงงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔๙,๘๖๔.86 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ยืนยันการชำระหนี้เพียง 37,665.๘๐ ล้านบาท ที่เหลือจำนวน ๑๒,๑๙๙.๐๖ ล้านบาท จะเจรจาหาข้อยุติในภายหลัง
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงห้องเรียน ( E-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ( E – Library) ใช้งบประมาณ ๓๐๐ กว่าล้านบาท สตง. พบพิรุธ ผิดปกติ เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน – จากการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นจากความต้องการ ความจำเป็น ความขาดแคลน ของโรงเรียนอย่างแท้จริงแต่ได้มีการระบุชื่อโรงเรียนไว้ก่อนแล้ว
สตง. จัดสถาปนาครบรอบ 100 ปี 17-18
สตง. จัดสถาปนาครบรอบ 100 ปี 17-18
ก.ย. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – Sep 2015
สตง. ตรวจสอบ ข้าวสารบรรจุถุงราคาถูกช่วยค่าครองชีพ ตามโครงการรัฐ พบความผิดปกติ อคส. ไม่มีการกระจายข้าวสู่ประชาชนอย่างแท้จริง – ผลการตรวจสอบปรากฏว่า อคส. ได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จำนวน ๖ บริษัท โดยสัญญาไม่ได้ระบุให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายต้องจำหน่ายข้าวสารให้แก่ประชาชนในราคาตามโครงการ ๗๐ บาท อีกทั้งไม่มีข้อกำหนดในการตรวจสอบติดตามการดำเนินการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สนพ. จ้างประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน ๙ โครงการ ใช้งบ ๙๖ ล้านบาท สตง. ตรวจสอบพบพิรุธ จัดจ้างไม่โปร่งใส รัฐเสียประโยชน์ – จากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ๑. ระบุในสัญญาจัดจ้างบริษัทเพียงรายเดียวเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าบริษัทนี้มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ ซึ่งข้อเท็จจริงการจัดจ้างในลักษณะที่มีวงเงินงบประมาณสูง จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ความสามารถของผู้เสนอราคาให้เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณ และ สนพ.สามารถดำเนินจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาได้
สตง. แจ้ง อบจ.บุรีรัมย์ นำเงิน ๒๐ ล้านคืนสู่คลัง กรณีใช้เงินอุดหนุนสนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ผิดวัตถุประสงค์ เอื้อประโยชน์ให้เอกชน – ผลการตรวจสอบปรากฏว่า อบจ. บุรีรัมย์ จัดทำ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเอกชน และภารกิจที่สนับสนุนไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ
สตง. เร่งแจ้ง มท. ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หวั่นหากเทศบาลทั่วประเทศยังถือปฏิบัติต่อไป เกรงรัฐสูญเงินโดยไม่คุ้มค่า – ในข้อเท็จจริง สตง. ตรวจสอบพบว่า สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือเป็นองค์กรเอกชน ที่มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายงาน พบว่าการดำเนินงานของสมาคม
ภาพข่าว: กรมบัญชีกลาง และ สตง. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ” –
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ – ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานตรวจสอบภายในที่จะเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ภาพข่าว: การประชุมการปิดตรวจ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 –
กรมบัญชีกลางปิดงบแผ่นดิน ปี 2556 ฐานะการคลังมั่นคง – นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้มีนโยบายเร่งรัดการจัดทำงบการเงินแผ่นดินให้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ซึ่งเดิมการจัดทำงบการเงินแผ่นดินยังมีความล่าช้าและไม่สามารถปิดบัญชีได้ทันปีต่อปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 กรมบัญชีกลางสามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินแผ่นดินของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ส่ง สตง. แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557