ข่าวประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ | newswit

ป.ป.ช. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ป.ป.ช. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) พ.ร.บ. ป.ป.ช. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีร่ำรวยผิดปกติ และให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 17 Aug
ป.ป.ช. ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น
ป.ป.ช. ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น
– 1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (เฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา) 2. May 2019
การขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน – ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 และต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ให้ขยายการบังคับใช้ ประกาศดังกล่าว สำหรับ
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 – 1. กำหนดให้บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนเงิน หรือทรัพย์สินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนเงินที่บริจาคแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท ในปีภาษีนั้น
Super Poll วิพากษ์การสำรวจความคิดเห็น แก้ไข กฎหมายเลือกตั้ง ผ่านเว็บสำนักงานเลขาวุฒิสภา – โดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล www.superpollthailand.net หลังจากที่ผลสำรวจด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่...) พ.ศ.....ถูกระบุโดยสำนักข่าวต่าง ๆ ว่า เริ่มต้นมีการตอบแบบสอบถามเข้ามาจำนวน 6,800 คน
ภาพข่าว: สุขสันต์วันเกิด –
ภาพข่าว: สุขสันต์วันเกิด –
รูปภาพ (จากซ้าย) 1.คุณสุรพงษ์ อัจริยะอนุชน สมาชิกสมาคมมิตรสัมพันธ์ใบหยก – ประตูน้ำ 2.คุณเสรี สุวรรณภานนท์ Feb 2018
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคดีขึ้นพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง – ในวันนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ จึงมีมติให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง กล่าวคือ ๑. คดีหมายเลขคดีดำที่ อม.๑/๒๕๕๑
ป.ป.ช. ประชุมร่วมกับกรรมาธิการการเมือง
ป.ป.ช. ประชุมร่วมกับกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) – สำหรับการประชุมในครั้งนี้ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. May 2016
ป.ป.ช. เตรียมจัดทำแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการทุจริต ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 – ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้
ความคืบหน้าเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) – ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ทำให้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าวหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในของประเทศไทย เพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
การขอรับความคุ้มครองผู้กล่าวหาศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามมาตรา ๑๐๓/๕ ประกอบมาตรา ๑๐๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 103/5 ประกอบมาตรา 103/2
สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาพิเศษ “การเลือกตั้ง กับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปี 2550: ทัศนะของนักการเมือง” เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 9 ปี – กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--พิตอน คอมมิวนิเคชั่น เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานเสวนาวิชาการ “การเลือกตั้งกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปี 2550: ทัศนะของนักการเมือง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550 ณ
กกต.อบรมผู้บริหารสาขาพรรคการเมืองให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย – กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--กกต. ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะโฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 ได้กำหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขานั้น และแต่ละสาขาก็ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของพรรคการเมือง
คณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงข่าวความพร้อมและภารกิจสำคัญภายหลังร่างพรบ. 3 ฉบับ – กรุงเทพ--28 พ.ค.--คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อยู่ระหว่างการพิจารณาของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา