ข่าวประชาสัมพันธ์ปูนซิเมนต์ไทย | newswit

ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ 'A+(tha)'; แนวโน้มเครดิตยังคงเป็นลบ – แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ SCC สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่จากอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูงในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (หลังรวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและหักเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) หรือ EBITDA net leverage ของ
เอสซีจี ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
เอสซีจี ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง และ ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 13 Jan
ฟิทช์ เรทติ้งส์: ปูนซิเมนต์ไทย เผชิญแผนการใช้จ่ายลงทุนที่สูงและธุรกิจเคมิคอลส์ที่อ่อนแอ ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสูงขึ้น – แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ ของบริษัทฯ สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ต้องเผชิญในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt/EBITDA) ของ SCC เพิ่มขึ้นเป็น 3.8 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 (ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 2.7 เท่า)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ประชุมหารือเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน – สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 20 Jul
สอวช. ร่วมกับ SCG จัดทำแผนที่นำทางนวัตกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สอวช. ร่วมกับ SCG จัดทำแผนที่นำทางนวัตกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มุ่งสร้างความร่วมมือกับ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission – ดร. กิติพงค์ 20 Jun
ฟิทช์ปรับแนวโน้มเครดิต บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ 'A+(tha)' – นอกจากนี้ ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศให้แก่โครงการหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium-Term Note Program หรือ MTN) ที่จะมีการออกจำหน่ายของ SCC มูลค่ารวมไม่เกินสามแสนล้านบาท ที่ระดับ 'A+(tha)' โดยหุ้นกู้ที่จะออกจำหน่ายภายใต้โครงการ MTN ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
TPOLY ร่วมกับ ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
TPOLY ร่วมกับ ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)
บริจาคแผ่นพื้นปูทางเท้าฯ – May 2022
เอสซีจี มุ่งเติมทักษะทีมงาน ปั้นนักพัฒนา
เอสซีจี มุ่งเติมทักษะทีมงาน ปั้นนักพัฒนา
Low-Code คนไทย รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) Mar 2022
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
(SCGC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง Feb 2022
เอสซีจี เปิดตัวรถไฟฟ้า EV Mining
เอสซีจี เปิดตัวรถไฟฟ้า EV Mining
Truck เพื่อใช้ในเหมืองปูนซีเมนต์รายแรกของไทย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยกระดับการก่อสร้างไทยสู่ Green Construction Feb 2022
ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ 'A+(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ – การคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของ SCC สะท้อนถึงสถานะทางเครดิตที่แข็งแกร่งของ SCC ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า แม้ว่าบริษัทฯ จะมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ซึ่งน่าจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO net leverage)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และ SCG จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ Dec 2021
ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A+(tha)' – เงินที่จะได้จากการออกหุ้นกู้ชุดที่ 2/2564 ดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 จะถูกนำไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ชุดที่ 3/2560 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2564หุ้นกู้ชุดใหม่ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCC เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของ
ปตท. จับมือ เอสซีจี เซรามิกส์
ปตท. จับมือ เอสซีจี เซรามิกส์
ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม – Jun 2021
เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง – จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนเชิงนิเวศสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระหว่างบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนากรอบการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City) ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
THMUI คว้างานลวดสลิงใหญ่ 3 โปรเจ็กต์
THMUI คว้างานลวดสลิงใหญ่ 3 โปรเจ็กต์
พร้อมลุยปีนี้เดินหน้าขยายงาน รับภาคอุตสาหกรรมฟื้น – นายทชากร ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมุ้ย Mar 2021
ม.หอการค้าไทย จับมือ WEDO เฟ้นหา
ม.หอการค้าไทย จับมือ WEDO เฟ้นหา
Data Science มอบทุนการศึกษาป.โทกว่า 2 ล้านบาท – รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Nov 2020
เอสซีจี เตรียมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เอสซีจี เตรียมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ยืนยันมาตรการเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 – ทั้งนี้ เอสซีจี Jun 2020
ฟิทช์ปรับแนวโน้มเครดิต บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ 'A+(tha)’ – นอกจากนี้ ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long Term Rating) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ SCC – ชุดที่ 1/2563 มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 – ที่ระดับ 'A+(tha)' เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
ธนชาตขยายบริการ “หนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชน”
ธนชาตขยายบริการ “หนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชน”
ในเครือกลุ่ม SCG – นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังให้บริการกับองค์กรธุรกิจชั้นนำอื่นๆ อีก ได้แก่ กลุ่ม บริษัท ไออาร์พีซี Dec 2019
ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A+(tha)’ – หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCC เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของ SCC บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ที่ 'A+(tha)'
ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A+(tha)’ ; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ – การคงอันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าสถานะทางเครดิตของ SCC ในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า จะยังคงอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายในธุรกิจเคมิคอลส์และค่าใช้จ่ายลงทุนที่สูง ฟิทช์คาดว่าระดับเงินสดคงเหลือในมือที่สูง
“ธนชาต” พร้อมแล้ว! ให้บริการหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชน
“ธนชาต” พร้อมแล้ว! ให้บริการหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชน
เสริมเขี้ยวเล็บภาคธุรกิจยุคดิจิทัล – หนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสู Jun 2019
ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A+(tha)’ – หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCC เนื่องจากมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ SCC ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต อัตราส่วนหนี้สินจะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่คาด –
Innovative Solutions for Smart
Innovative Solutions for Smart
Workplace with Intelligent Insight Seminar – โทร: 02-089-4431 อีเมล์ : [email protected] หรือ Nov 2018
เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
– นายเชาวลิต เอกบุตร เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด Sep 2018
ฟิทช์คงอันดับเครดิต และจัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A+(tha)’ – ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ ของ SCC มูลค่ารวมไม่เกิน 1.0 หมื่นล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ 'A+(tha)' โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
วสท.และพันธมิตร ร่วมสร้างและมอบห้องสมุด
วสท.และพันธมิตร ร่วมสร้างและมอบห้องสมุด
“วิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 4” เพื่อเยาวชนภาคอีสาน – ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวว่า อนาคตของเด็กๆ Jun 2018
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งมอบ “ห้องสุขสโมสร” สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ – ภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณพาษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่SCG ,คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย