บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นการเพิ่มนโยบายและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๑๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มนโยบายและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อยกระดับให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KFCLIMA-A ธีมการลงทุนยุคใหม่แห่งอนาคตที่เติบโตไปกับเทคโนโลยีรักษ์โลก

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๑๒

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech -สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A) ลงทุนเชิงรุกเพื่อโอกาสการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มี.ค. 64นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี)

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม

๐๔ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๒๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อลดภาระและต้นทุนการดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยผู้ลงทุนยังคงมีข้อมูลที่เพียงพอในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตามแนวทาง Regulatory