ศูนย์สังคีตศิลป์และ สวช. จัดศิลปินแห่งชาติพบประชาชนและเยาวชน

28 Apr 1997

กรุงเทพ--28 เม.ย.--ธนาคารกรุงเทพ

ศูนย์สังคีตศิลป์ ร่วมกับ ส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สวช. จัดรายการ "ศิลปินแห่งชาติพบประชาชนและเยาวชน" ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ชั้น 4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม นี้ เวลา 17.30 - 19.30 น. ชมฟรี!

ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ "ศิลปินแห่งชาติพบประชาชนและเยาวชน" โดยได้รับความร่วมมือจัดรายการจากส่วนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายใต้การควบคุมของ นายปรารพ เหล่าวานิช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวัฒนธรรม สวช.

รูปแบบของรายการ จะเป็นการสนทนากับศิลปินแห่งชาติ และการขับร้องเพลงไทยเดิม 6 เพลง โดย ศิลปินแห่งชาติ และวงมโหรีเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

1. เพลงพระราชนิพนธ์โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

2. เพลงกล่อมนารี ขับร้องโดย อ.สุดจิตต์ อนันตกูล ศิลปินแห่งชาติ

3. เพลงแสนสุดสวาท ขับร้องโดย อ.แจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ

4. เพลงแขกมอญบางช้าง ขับร้องโดย อ.สมบัติ สังเวียนทอง นักร้องฆ้องทองคำ

5. มโหรีเยาวชนยินยลเพลงภาษา

6. เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ขับร้องโดย อ.แจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ

วิทยากรร่วมสนทนา

1. อาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ

2. อาจารย์บุญเลิศ นาคพินิจ ศิลปินแห่งชาติ

3. อาจารย์ใหญ่

นภายน

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม --จบ--