ขยายงานอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี

08 Dec 1997

กรุงเทพ--8 ธ.ค.--กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ขยายอาคารเพื่อรองรับงานอุบัติเหตุ ซึ่งมีมากเป็นอันดับที่ 2 ของจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาล

วันนี้ (7 ธ.ค. 40) ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี วางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 54 ไร่ เดิมชื่อ "โรงพยาบาลสมเด็จพระวันรัต" เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เปิดให้บริการประชาชนในปี พ.ศ. 2515 ต่อมาได้มอบให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17" เปิดให้บริการประชาชนในอำเภอสองพี่น้อง อำเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียง จำนวนผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ขยายจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200 เตียง มีศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนสูงขึ้น

ในปีงบประมาณ 2540 มีผู้ป่วยนอกมารับบริการ 77,240 ราย เฉลี่ยวันละ 270 ราย มีผู้ป่วยในจำนวน 14,248 ราย เฉลี่ยวันละ 182 ราย อัตราครองเตียง 87% โรคที่พบมากของผู้ป่วยในเป็นอันดับ 2 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 คือ อุบัติเหตุ โดยในปีที่แล้วมีผู้ป่วยอุบัติเหตุมารับบริการ จำนวนถึง 4,973 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 ของผู้ป่วยในที่มารับบริการทั้งหมด

การให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ต้องการความรีบด่วนและต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่พิเศษและแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป หากมีหน่วยงานของตนเองแยกออกเป็นพิเศษ ก็จะเกิดความสะดวกคล่องตัวในการให้บริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรรงบประมาณ ในการสร้างอาคารอุบัติเหตุ ซึ่งแบบเดิมเป็นอาคาร 5 ชั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ก่อสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น ด้วยวงเงินงบประมาณ 122 ล้านบาท อาคารนี้จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการผู้ป่วยได้ในปี 2542--จบ--