การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16

22 Sep 1999

กรุงเทพ--22 ก.ย.--มศก.

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ กำหนดจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 15 ตุลาคม 2542 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ คุณโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง

การจัดแสดงครั้งนี้มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการจัดประกายความคิดริเริ่มให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะแก่เยาวชน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนทำงานศิลปะในลักษณะสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

การจัดการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์นี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีความคิดและเทคนิคอิสระแสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และอื่นๆ ก็ได้ โดยมีขนาด กว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 2 เมตร และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ผู้มีสิทธิ์ส่งงานเป็นเยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 16-25 ปี โดยส่งงานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น

การคัดเลือกและตัดสินใจจะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือเอาคุณภาพของงานเป็นการตัดสิน โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี" 1 รางวัล และเงินรางวัล

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" 5 รางวัล และเงินรางวัล

รางวัลพิเศษสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ มอบเงินรางวัล ซึ่งในปีนี้มี 8 รางวัล

ปรากฎว่ามีผู้สนใจจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงในปีนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นจำนวน 349 คน จากผลงานศิลปกรรม 503 ชื้น ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินใจได้ดำเนินการตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี" 1 รางวัล

นายนิรัน แข็งขันธุ์

ผลงานชื่อ "กี่กระตุก"

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี"

นางสาวกนกวรรณ บุญสวย

ผลงานชื่อ "สมมุติว่าหล่อนท้อง"

นางสาวนุชรี พิเดช

ผลงานชื่อ "พื้นดินหลับไหล, สายน้ำไม่ไหลกลับ"

นางสาวศิริพร เสริมรัฐ

ผลงานชื่อ "SUNLESS DREAM No.2"

นายชัชวาล อ่ำสมคิด

ผลงานชื่อ "จมูกพ่อ"

นายสิทธิกร เทพสุวรรณ

ผลงานชื่อ "อึด-อัด"

รางวัลพิเศษสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ 8 รางวัล

นายจักรพรรดิ์ สวัสดิ์

ผลงานชื่อ "จิตรกรรมฝาตึก หมายเลข 1"

นายสุรินทร์ ยิ่งยง

ผลงานชื่อ "หลังสู้ฟ้าหน้าสู้อะไร? หมายเลข 1"

นายอุทัย ชาติดี

ผลงานชื่อ "ดิ้นรน หมายเลข 3"

นายธำรงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

ผลงานชื่อ "IDEALISTIC PLAN No.11"

นายดิฐพงษ์ บุญสนอง

ผลงานชื่อ "อยู่ตลอดไป"

นายประดิษฐ์ เหลือวิภาวีวงศ์

ผลงานชื่อ "มลพิษกับสังคมเมือง"

นายจักรพงษ์ อ่อนวิจารณ์

ผลงานชื่อ "ผ่อนคลาย"

นายตนุพล เอนอ่อน

ผลงานชื่อ "ฮีโร่ หมายเลข 3"

การจัดแสดงครั้งนี้มีผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงประเภทต่างๆ ประมาณ 87 ชิ้น สำหรับผู้สนใจสามารถชมผลงานศิลปกรรมของเยาวชนได้ในวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบ โดยจะมีวิทยากรให้ความรู้และนำชมนิทรรศการทุกวันที่มีการแสดง--จบ--