การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 6 ต.ค. 2543

19 Sep 2000

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--ม.ศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ กำหนดจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 6 ตุลาคม 2543 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการบริษัทเอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง

การจัดการแสดงครั้งนี้มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการจุดประกายความคิดริเริ่มให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะแก่เยาวชน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนทำงานศิลปะในลักษณะสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

การจัดการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์นี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ที่มีความคิดและเทคนคิอิสระแสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และอื่น ๆ ก็ได้ โดยมีขนาด กว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 2 เมตร และ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ผู้มีสิทธิ์ส่งงานเป็นเยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16-25 ปี โดยส่งงานคนละไม่เกิน 2 ชิ้น

การคัดเลือกและตัดสินจะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือเอาคุณภาพของงานเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี"

1

รางวัล

และเงินรางวัล รางวัลละ 35,000 บาท

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี"

5

รางวัล

และเงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท

รางวัลพิเศษสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ซึ่งในปีนี้มี 6 รางวัล

ปรากฏว่ามีผู้สนใจจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกว่และแสดง จำนวนทั้งสิ้น 305 คน จากผลงานศิลปกรรม 466 ชิ้น ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินได้ดำเนินการตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทาง "ศิลป์ พีระศรี"

1

รางวัล

นายวิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี ผลงานชื่อ "วิญญาณธรรมชาติ หมายเลข 2"

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี"

5

รางวัล

นายกิตติพงษื ศิริรัตน์

ผลงานชื่อ "ความสนุกสนานของรูปทรง หมายเลข 2"

นายชัชวาล อ่ำสมคิด

ผลงานชื่อ "ไม่มีชื่อ"

นายวุฒิพงษ์ ละมั่งทอง

ผลงานชื่อ "สังขาร หมายเลข 2"

นางสาวศุกฤดี แมงกลาง ผลงานชื่อ "กายกรรม หมายเลข 3"

นายสุรินทร์ ยิ่งยง

ผลงานชื่อ "น้ำมือ-น้ำแรง หมายเลข1?"

รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์

6 รางวัล

นางสาวเกศินี พลับศิริ

ผลงานชื่อ "ค.ความเข้านา"

นายธนวัฒน์ สุริยะทองะรรม

ผลงานชื่อ "กายกรรม หมายเลข 4"

นายธนากร สารารักษ์

ผลงานชื่อ "กินทิ้งกินขว้าง หมายเลข 2"

นายสิทธิกร เทพสุวรรณ

ผลงานชื่อ "งานเลี้ยงไฮโช"

นายสุริยา นามวงษ์

ผลงานชื่อ "เพื่อน"

นายอำนาจ คงวารี

ผลงานชื่อ "ภัยคุกคามทางเพศ หมายเลข 6"

การจัดการแสดงครั้งนี้มีผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงประเภทต่าง ๆ ประมาณ 82 ชิ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานศิลปกรรมของเยาว์ชนไทยได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันเวาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 17.00 น. ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าเข้าชม

-อน-