ข่าวประกวดราคาจาก กทม.

27 Feb 2001

กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--กทม.

1. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แก้ไข ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯ จำนวน 4 โรงเรียน ตามโครงการลงทุนเพื่อสังคม (เงินกู้ธนาคารโลก) (ตามประกาศเลขที่ ขปศ.1/44 ลว.12 ก.พ. 44) ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อ 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน และ (1) หลักประกันซอง ข้อ 5 หลักประกันซองผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองฯ เป็นเงิน 7,920.- บาท ฯลฯ

2. สำนักงานเขตสายไหม กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ส่วนของอาคารสำนักงานเขตสายไหม สำหรับทะเบียนประเภทงานอาคาร ชั้น 1, 2, 3, 4 เงินฯ 126,000.- บาท กำหนดยื่นซองฯ 26 มี.ค. 44 เวลา 09.00-09.30 น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 12-23 มี.ค. 44 หรือโทร. 991-4923-7 ต่อ 402 ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 2,213,000.- บาท

3. สำนักงานเขตธนบุรี กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกซอยอิสรภาพ 15 (หลังสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ต่อจากของเดิม สำหรับทะเบียนประเภทงานทาง ชั้น 1, 2, 3 และ 4 เงินฯ 127,950.- บาท กำหนดยื่นซองฯ 28 มี.ค. 44 เวลา 10.30-11.00. น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 2,700.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกทม.2 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 7-20 มี.ค. 44 หรือโทร. 466-7562 ราคากลางงานก่อสร้างรายนี้เป็นเงิน 2,303,100.- บาท

4. สำนักงานเขตพระนคร กทม. ขายทอดตลาดของกลางของฝ่ายเทศกิจ จำนวน 70 รายการ เช่น รถเข็น ตาชั่ง ร่มผ้าใบ โต๊ะพับ เป็นต้น โดยวิธีขายทอดตลาดในวันศุกร์ที่ 9 มี.ค. 44 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอดูของและรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร กทม. ในวันและเวลาทำการ โทร. 281-8125

5. สำนักงานเขตดอนเมือง กทม. แก้ไข รายละเอียดประกวดราคา 2 รายการ คือ

5.1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในพื้นที่เขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

5.2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในพื้นที่เขตฯ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) โรงเรียนเปรมประชา และโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)

รายการที่ 5.1-5.2 เนื่องจากตามประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลมีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท) รายละเอียดตามประกาศดังกล่าว นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 และอาศัยอำนาจตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 ข้อ 43 กรุงเทพมหานคร จึงขอแก้ไขจำนวนเงิน ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน จากไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท เป็นไม่น้อยกว่า 400,000.- บาท ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม

6. กองรายได้ สำนักการคลัง กทม. สอบราคา 1 รายการ และประกวดราคา 1 รายการ

6.1 จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานตรวจสภาพรถรับจ้างและรถอื่นของกรมการขนส่งทางบก (หมอชิต) สำหรับทะเบียนประเภทงานอาคารชั้นที่ 1, 2, 3 และ 4 กำหนดยื่นซองฯ ภายในวันที่ 7 มี.ค. 44 เวลา 10.00-10.30 น. และเปิดซองฯ วันที่ 8 มี.ค. 44 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เอกสารสอบราคาชุดละ 750 บาท ซื้อเอกสารสอบราคาในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มี.ค. 44

6.2 จ้างเหมาปรับปรุงหลังอาคาร 2 ชั้น 5 ของกรมการขนส่งทางบก (หมอชิต) เงินฯ 72,500.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 12 มี.ค. 44 เวลา 10.00-10.30 น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มี.ค. 44

รายการที่ 6.1-6.2 ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาและประกวดราคาได้ที่งานธุรการ กองรายได้ สำนักการคลัง กทม. โทร. 221-3811

7. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์โปสเตอร์สมุนไพรใช้เป็นยา จำนวน 4 ชุดๆ ละ 1,000 แผ่น กำหนดยื่นซองฯ และขอรับเอกสารสอบราคาในวันและเวลาทำกา ร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มี.ค. 44 เวลา 09.00-15.30 น. และเปิดซองฯ วันที่ 16 มี.ค. 44 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานธุรการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จุฬาฯ ซ.9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. หรือโทร. 214-0682

8. สำนักพัฒนาชุมชน กทม. แก้ไข ประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ จำนวน 1,500 ชุด จำนวน 1 รายการ ตามที่กรุงเทพมหานครได้ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ จำนวน 1,500 ชุด กรุงเทพมหานครข้อแก้ไขคุณลักษณะชุดเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ คือ 1. ชุดขันประแจบล็อก ขนาด ? นิ้ว รวม 22 ชิ้น ประกอบด้วย ฯลฯ “-หัวต่อตัวแอลชนิดต่างๆ ขนาด 25 ม.ม. จำนวน 11 ชิ้น” แก้ไขเป็น “-หัวต่อชนิดต่างๆ ขนาด 25 ม.ม. จำนวน 11 ชิ้น” ฯลฯ 3. ชุดเครื่องมือ ฯลฯ “-ลูกดิ่งทำด้วยเหล็กหรือทองเหลืองชุปโครเมี่ยมลักษณะหกเหลี่ยมปลายแหลม ขนาด 5 ซ.ม. น้ำหนัก 100 กรัม ? ไม่น้อยกว่า 0.20 ม.ม. จำนวน 1 ชิ้น” แก้ไขเป็น “-ลูกดิ่งทำด้วยเหล็กหรือทองเหลืองชุปโครเมี่ยมลักษณะหกเหลี่ยมปลายแหลม ขนาด 5 ซ.ม. น้ำหนัก 100 กรัม ? ไม่น้อยกว่า 20 ม.ม. จำนวน 1 ชิ้น”--จบ--

-นห-

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit