งาน Directors Luncheon Briefing โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

14 Feb 2001

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จะจัดงาน Directors Luncheon Briefing วันพุธที่ 28กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 11.45-13.25 น. ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรม แกรนด์ เชอราตัน สุขุมวิท ในหัวข้อเรื่อง The Tide's Gone Out, Who's Swimming Naked? " The Report On Corporate Governance In Emerging Markets" โดย Mr. Amar Gill, Malaysia's Research Head-CLSA จะมาบรรยายถึงผลการสำรวจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการใน Emerging Markets ที่จัดทำโดย CLSA โดยเน้นถึงประเทศแถบภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อราคาหุ้นและผลประกอบการ รวมทั้งต้นทุนทางการเงินของบริษัท

ผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่

คุณศิริมา พื้นทองคำ หมายเลข 229-2170-7 แฟกซ์ 654-5484

สำหรับผู้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 650 บาท ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท หมายเหตุ ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว--จบ--

-อน-