สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2550 ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง”

02 Nov 2007

กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ด้วยทางสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มีกำหนดจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2550 ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อนาคตเศรษฐกิจไทยผูกโยงกับการเมืองหลังเลือกตั้ง ในวาระสำคัญของประเทศ 3 ประเด็น คือ 1.การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระบบการเงิน 2.การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย และ 3. การแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาการกระจายรายได้ โดยผ่านวิสัยทัศน์ของ นักธุรกิจและนักวิชาการชั้นแนวหน้า อาทิ คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา, ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ,ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี, คุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ , รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ, คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ, คุณวิลาส เตโช,ดร.สมชัย จิตสุชน,รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ โดยในแต่ละช่วงของการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังมี ส่วนร่วมในการตั้งคำถาม หรือ ซักถามประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิด

โอกาสนี้รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสัมมนาและรับเสื้อโปโลเป็นของที่ระลึกจากสมาคม (มีจำนวนจำกัด) ตามวันและเวลาดังนี้

วัน อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550

เวลา 9.00 – 17.30 น.

สถานที่ ห้องแกรนด์ฮอล ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

(ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์)

ติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์

นายชัยรัตน์ เกียรติวรคุณ โทร. 089-495-6555

คุณฑิตยา นาคทอง โทร 086-310-7287

หรือ คุณทิตยา เชื่อมสุวรรณ โทร 085-150-7790