การลาดตระเวนร่วมทางทะเล ระหว่างกองทัพเรือไทย - กองทัพเรืออินเดีย

05 Nov 2007

กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองทัพเรือไทย ร่วมกับ กองทัพเรืออินเดีย ทำการลาดตระเวนร่วมทางทะเลในพื้นที่ของแต่ละประเทศ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยฝ่ายไทย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดเรือหลวงภูเก็ต และเครื่องบินลาดตระเวน ๑ (DO - 228) ๑ เครื่อง โดย ฝ่ายอินเดียจัดเรือ INS Trinkat และเครื่องบิน Dornier ๑ เครื่อง พร้อมจัดให้มีการบรรยายสรุปหลังการปฏิบัติ ฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๕ และวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

คณะทำงานร่วมไทย - อินเดีย ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเลได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมและการจัดตั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสารรวมทั้งจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำในการลาดตระเวนร่วม ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกัน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ โดยมีสาระสำคัญคือ จัดให้มีการ ลาดตระเวนร่วมทางทะเล โดยกองทัพเรือทั้งสองประเทศ และการจัดตั้งโครงข่าย การติดต่อสื่อสาร ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเล โดยเฉพาะการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลในกรณีเกิดพายุในทะเลอันดามัน การอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม ทางทะเล และการแลกเปลี่ยนข่าวสารในการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล เช่น การปราบปราม ยาเสพติด และโจรสลัด เป็นต้น

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit