ญี่ปุ่นเปิดประมูลการนำเข้าข้าวปี 2551/2552

05 Sep 2008

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--คต.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงโตเกียว ว่า Grain Trade Division, Food Policy Bureau หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดปริมาณและชนิดข้าวที่จะเปิดการประมูลนำเข้าได้ออกประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ Minimum Market Access ตามพันธกรณีที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) จำนวน 682,000 ตันโดยการเปิดประมูลนำเข้าครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การนำเข้าข้าวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (General Import : GI) จำนวน 41,000 ตัน ซึ่งเปิดการประมูลในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 13.15 – 14.00 น. โดยข้าวที่นำเข้าในส่วนนี้จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรม (Industries Use) เช่นการผลิตสาเก มิโซ หรือขนมอบกรอบ

สำหรับส่วนที่สองเป็นการนำเข้าเพื่อการบริโภค (Simultaneous Buy & Sale : SBS) จำนวน 25,000 ตัน ซึ่งจะเปิดการประมูลในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 12.00 – 12.15 น. โดยข้าวที่นำเข้าในส่วนนี้จะใช้สำหรับการบริโภคโดยตรง (Table Use)

โดยญี่ปุ่นให้เหตุผลในการตัดสินใจเปิดประมูลการนำเข้าข้าวในครั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันได้แก่ ราคาข้าวที่ลดลงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ประกอบกับประเทศที่ควบคุมการส่งออกบางประเทศได้เริ่มเปิดให้มีการส่งออกเสรี รวมทั้งอุปสงค์และอุปทานของตลาดเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันที่จะไม่เปิดประมูลโควตานำเข้าข้าวส่วนที่ค้างจากปี 2550/2551 ประมาณ 60,000 ตัน โดยอ้างว่าได้เปิดประมูลครบถ้วนแล้วแต่ไม่สามารถซื้อได้ครบจำนวนเนื่องจากราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นสูงมากจนไม่สามารถซื้อได้และจะไม่นำส่วนที่เหลือมาสบทบกับปริมาณข้าวที่จะเปิดประมูลใหม่ในปีนี้

นางอภิรดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดประมูลข้าวในครั้งนี้ถือว่ารัฐบาลไทยประสบผลสำเร็จที่สามารถผลักดันให้มีการเปิดการประมูลนำเข้าข้าวหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้เลื่อนการประมูลข้าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของญี่ปุ่นได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการขยายตลาดข้าวไทย โดยในปี 2551 (ม.ค. ก.ค.) ไทยส่งออกข้าวไปญี่ปุ่นปริมาณ 174,138.49 ตัน มูลค่า 93,367,834 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านที่มีปริมาณ 113,976.37 ตัน มูลค่า61,110,710 เหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.78 และ 34.55 ตามลำดับ เป็นข้าวขาว 100% ปลายข้าว ข้าวขาว 5 % และข้าวหอมมะลิไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 - 3 กันยายน 2551 ส่งออกข้าวไปแล้ว 7,723,697 ตัน มูลค่า 4,679 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 151,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่มีปริมาณ 5,388,437 ตัน มูลค่า 2,017 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 70,188 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.34 132.05 และ115.33ตามลำดับโดยการส่งออกเฉลี่ยได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นตันละ 606 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนที่ตันละ 374 เหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.89