แพรนด้าฯ กับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

05 Aug 2009

กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--แพรนด้า จิวเวลรี่

แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โรงเรียนโสตศึกษาและ วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ในฐานะประธานโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านเครื่องประดับอัญมณีสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยมอบหมายให้กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงเป็นผู้ดำเนินการ เและ แพรนด้าฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการจัดการการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น โดยได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่สนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายโอกาส ทางการศึกษาวิชาชีพด้านเครื่องประดับอัญมณี ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน (หูตึง– หูหนวก) ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สำหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้ ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพด้านเครื่องประดับ สำหรับพัฒนาผู้พิการทางการได้ยินให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ เช่นเดียวกับการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพแก่กลุ่มเด็กผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยศึกษาทั้งด้านภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปี 9 แล้ว สำหรับโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี สำหรับผู้พิการทางการได้ยินนี้ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ช่วยเหลือในเรื่อง การสร้างประสบการณ์ตรงด้วยการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน เข้ามาทัศนศึกษา กระบวนการผลิตเครื่องประดับ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2550 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังได้ช่วยเรื่องการให้ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการผลิต และ ทำสื่อ วิดีทัศน์ประกอบการเรียน การสอน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดโอกาส เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้พิการ และหวังที่จะเห็นผู้พิการเกิดความภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถที่มีอยู่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ปัจุจบัน มีนักเรียนจากโครงการฯ ที่ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว และได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ จำนวน 6 คน และขณะเดียวกัน บริษัทฯได้มอบสวัสดิการต่างๆ เหมือนกับพนักงานปกติของบริษัทฯ คุณปราโมทย์ กล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-361-3311 ต่อ 131 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่