โรงเรียนนายเรือ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุน

25 Jan 2010

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

โรงเรียนนายเรือ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความรู้และศรัทธาในอาชีพทหารเรือ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๒ ประเภท คือ ทุนประเภทที่ ๑ จำนวน ๓ ทุน ทุนละประมาณ ๕๖,๕๐๐ บาท ให้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร ระยะเวลาในการให้ทุน ๓ ปี และทุนประเภทที่ ๒ จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายให้ครั้งเดียวโดยผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนนายเรือเรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ, มีผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕ ขึ้นไป (ในชั้น ม.๓ ภาคต้น), เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ผู้ประสงค์ขอรับทุนให้ขอใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการนักเรียนทุน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ที่สถานศึกษาของตนเอง (จากอาจารย์แนะแนวการศึกษา) และกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ในใบสมัครให้เรียบร้อย แล้วนำใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนทุนของโรงเรียนนายเรือในวันมาสมัครสอบ สำหรับผู้ที่สมัครสอบทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัคร ฯ พร้อมแนบหลักฐาน โดยจ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการโครงการนักเรียนทุน เลขที่ ๒๐๔ กองพันที่ ๑ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๗๐ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (ที่มา : รร.นร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑