กรมอู่ทหารเรือ กำหนดทำสัญญาและปฐมนิเทศของผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

07 Apr 2010

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมอู่ทหารเรือ กำหนดทำสัญญาของผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้พื้นที่กรมอู่ทหารเรือและพื้นที่บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ทำสัญญา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. และผู้ที่สอบได้พื้นที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำสัญญาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ กรมอู่ทหารเรือ ทั้งนี้ หากไม่ไปทำสัญญาในวันและเวลาที่ จะถือว่า "สละสิทธิ์" และให้ผู้สอบได้นำสำเนาหนังสือรับรองการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ พร้อมนำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย และเมื่อ ผู้ที่ได้ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ การแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพลเรือนสุภาพ (ที่มา : อร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑