ชมรมพุทธศาสน์ โรงเรียนนายเรือ จัดพิธีขอขมาผู้บังคับบัญชา ครู - อาจารย์ ของนักเรียนนายเรือที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

12 Feb 2010

กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเรือโท อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธาน ในพิธีขอขมาของนักเรียนนายเรือที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๓๑ นาย ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้บังคับบัญชา ครู และอาจารย์ โรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ

ชมรมพุทธศาสน์ โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรือขึ้นในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างนักเรียนนายเรือให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร และวัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

หลังจากประกอบพิธีขอขมาผู้บังคับบัญชา ครู - อาจารย์ แล้ว จะมีพิธีขริบผม ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยพระนวกะจะศึกษาปฏิบัติธรรม ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร และจะไปศึกษาปฏิบัติธรรมต่อที่วัดถ้ำวัฒนมงคล ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เมื่อลาสิกขาแล้วนักเรียนนายเรือทั้ง ๓๑ นาย นี้ จะเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๗๕ วัน โดยจัดตั้งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ที่ โรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานจริงบนเรือตามมาตรฐานของกองทัพเรือต่อไป (ที่มา : รร.นร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑