สมศ. เปิดรับความคิดเห็นกรอบการประเมินรอบ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย

17 Feb 2010

กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--สมศ.

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างอิสระในรูปขององค์การมหาชน โดยหัวใจสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกตามพันธกิจของ สมศ.คือ การประเมินเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยผลจากการประเมินภายนอกรอบแรก พ.ศ.2544-2548มุ่งเน้นการประเมินเพื่อนำผลไปสู่การพัฒนาและสร้างรากฐานความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก ส่วนการประเมินภายนอกรอบที่สอง พ.ศ.2549-2553 มุ่งเน้นการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สมศ.เตรียมการประเมินภายนอกรอบที่สาม ซึ่งเบื้องต้นเป็นการประเมินนำร่อง เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดรูปแบบประเมินให้เหมาะสมในการดำเนินการจริงในปี 2554-2558 ต่อไป

สำหรับการประเมินภายนอกรอบที่สาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำผลไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาต่อไป โดยผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง e-mail : [email protected] หรือ โทรสาร 0 2216 3955 ต่อ 227 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้ประสานงาน คุณธนพร สุขมี (แหม่ม) โทร. 0 2618 7781-4 ต่อ 105

Email : [email protected] , [email protected]