ครม.ฉลุย ตั้ง'วิทยาเขตสตูล' อธิการฯ แนะให้ดูครู “กุ๊ก-วิ-ยู”

06 May 2011

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ (ครม.) อนุมัติ 2.7 พันล้าน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดตั้งวิทยาเขตสตูล ยกระดับการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้ ผ่านทางหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยได้อนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,755 ล้านบาท สำหรับดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งใหญ่สารภี ศูนย์ราชการอำเภอละงู จังหวัดสตูล พื้นที่กว่า 346 ไร่

“การจัดตั้งวิทยาเขตสตูล เป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน เนื่องจากการเรียนการสอนที่ตรงกับศักยภาพของพื้นที่ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 52 คน เป็นปีแรก และในอนาคตจะมีการเปิดรับนักศึกษาสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และ สาขามาเลเซียศึกษา นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาพัฒนาคณาจารย์ระดับปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กว่า 60 คน เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ รองรับนักศึกษาได้กว่า 2,000 คน” ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่าวและว่า

ภายในปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสตูลจะมีคณะรวมทั้งสิ้น 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดชายฝั่งอันดามัน 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาเทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรองรับหลักสูตรการศึกษาสาขาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาอิสลามศึกษาและอาเซียนศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ตรงตามศักยภาพ ความต้องการและอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่ และ 4. วิทยาลัยการจัดการ (เทียบเท่าคณะ) เพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ ธุรกิจการค้าชายแดน บริหารสาธารณสุข และยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการในท้องถิ่น โดยมีสาขาวิชาต่างๆ ที่ตอบสนองแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้