สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรนม.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

24 Mar 2011

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานการศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกระบวนการ จัดการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียน ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่ง เรียนรู้ระดับพื้นฐานที่อยู่ใกล้กับนักเรียนมากที่สุด แต่ก็ยังอยู่ในสภาพ ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเท่าที่ควร ความคาดหวังที่จะปลูกฝัง ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านจึงเป็นไปได้ยาก ในทางตรงข้าม หากห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่มีสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองโดยได้อ่าน ฟัง ดู และสัมผัสด้วยตนเอง ก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของและงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียน นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งมอบสิ่งของ และสื่อการเรียนการสอน ให้กับทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-4425-4000 [email protected]

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net