มูลนิธิโอสถสภา มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ ทั่วประเทศ

14 Sep 2011

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--โอสถสภา

บริษัท โอสถสภา จำกัด โดยมูลนิธิโอสถสภา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโอสถสภา ประจำปีการศึกษา 2554 มอบทุนให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ จำนวน 43 ทุน รวมทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท โดยมีประธานมอบทุนในพิธี ได้แก่ นายแพทย์มรกต กรเกษม ประธานมูลนิธิโอสถสภา ร่วมกับคุณประธาน ไชยประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการผู้จัดการ คุณวรพงษ์ รวิรัฐ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด และเภสัชกรวิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิโอสถสภา

มูลนิธิโอสถสภาได้เริ่มมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2531 และได้เริ่มจัดตั้งกองทุนสนับสนุนระดับอุดมศึกษาโดยพิจารณาสาขาที่ขาดแคลนบุคลากร และมีประโยชน์ต่อสังคมในขั้นแรก 2 สาขาคือ สาขาแพทยศาสตร์ และสาขาเภสัชศาสตร์ มอบทุนให้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐทุกมหาวิทยาลัยทั่วทุกภาคของประเทศ โดยคัดเลือกผู้ผ่านการสอบเข้าได้ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีความขาดแคลนทางทุนทรัพย์ โดยได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาตลอดจนสำเร็จศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ และเภสัชกรที่ได้รับทุนจากมูลนิธิโอสถสภา สำเร็จเป็นบัณฑิตออกมารับใช้สังคมแล้ว กว่า 200 คน

เนื่องในปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 120 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท โอสถสภา จำกัด กอร์ปกับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา ทางมูลนิธิโอสถสภา จึงได้ขยายสาขาการให้ทุนอีก 1 สาขา คือ สาขาการพยาบาล ซึ่งมีความขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล รวมทุนการศึกษาทั้งหมด 3 สาขา คือ นิสิตนักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ 19 ทุน, นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 14 ทุน นิสิตนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 10 รวมจำนวน 43 ทุน ทั้งนี้มูลนิธิโอสถสภา จะดำเนินการมอบทุนเป็นประจำทุกปีตามปณิธานอันแน่วแน่ของ

ร.ต.อ.สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิโอสถสภา ได้สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล รวมถึงการได้มีส่วนร่วมสร้างบุคลากรทางด้านการสาธารณสุข ออกสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนตลอดไป