พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

28 Nov 2011

กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 ราย และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามที่เสนอทุกราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง มีดังต่อไปนี้

นางอารีย์ วชิรวราการ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ ปั้นนิ่ม

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

นายธีรวัฒน์ นาคะบุตร

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์

นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม

นายยศ บุญญสถิตย์

นางสาวเศาวนิต เศาณานนท์

นายสมบัติ อนันตรัมพร

นายสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

นายสำราญ ถาวรายุศม์