รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) ประจาปี ๒๕๕๕

04 Jan 2012

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โรงเรียนนายเรืออากาศ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจาปี ๒๕๕๕ ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เป็นชายโสด สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

๒. อายุไม่ต่ากว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๑)

๓. มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร หรือ นายทหารชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้

การจำหน่ายใบสมัคร

๑. สั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อที่ www.rtafa.ac.th ราคาที่สั่งซื้อชุดละ ๑๐๐ บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

๒. ซื้อระเบียบการและใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ -๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ราคา ๖๐ บาท ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ

กาหนดการรับสมัคร

วันที่ ๓ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมัครทางไปรษณีย์

วันที่ ๙ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ที่ กองสถิติฯ / ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนายเรืออากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔ – ๒๗, ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๕ , www.rtafa.ac.th, www.rtaf.mi.th

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net