ราชภัฏโคราชจัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการผลิตและบริการสื่อ เพื่อผู้พิการทางสายตา

26 Jun 2013

กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายด้านการผลิตและบริการสื่อ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือ องค์กรเครือข่ายด้านการผลิตและบริการสื่อ ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทกา ปรีดาศักดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ และนายโกศล สมจินดา กรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นายมุข วงษ์ชวลิตกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวแนะนำความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วจึงเป็นการลงนามโดยตัวแทนจาก หน่วยงานต่างๆ จำนวน 20 หน่วยงาน นำโดยมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา และองค์กรเครือข่ายอื่นๆ จากทั่วประเทศ

สำหรับโครงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านการผลิตและบริการสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตา และพัฒนาระบบบริการงานหอสมุดเบญญาลัย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทำให้มีแหล่ง ศึกษาค้นคว้าที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผู้พิการ ทางสายตา เป็นการสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค นำไปสู่การพึ่งพา ตนเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้และสติปัญญา เพื่อเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ติดต่อ:

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044-009009

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net