“กล่องวิเศษ” โดย อำพลฟูดส์ จับมือกับ อบจ.สมุทรสาคร

18 Jun 2013

กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง

โครงการกล่องวิเศษ โดย อำพลฟูดส์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดทำ “โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานต่างๆตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ โดยการแกะ ล้าง เก็บกล่องยูเอชทีที่ใช้แล้ว นำมารีไซเคิลโดยการแปรรูปเป็นแผ่นชิพบอร์ดและประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน หรือสร้างเป็นอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครที่ขาดแคลน

โครงการกล่องวิเศษ ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท อำพลฟูดส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ว่า “เยาวชนเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ เป็นความหวังของประเทศที่ต้องการเห็นพวกเขาเติบโตและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ในขณะที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เยาวชนของจังหวัดจึงเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ” ดังนั้นทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นว่าควรริเริ่มโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้

“โครงการกล่องวิเศษ อบจ.สมุทรสาคร” มีเป้าหมายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ โดยการแกะ ล้าง เก็บกล่องยูเอชที ที่ใช้แล้วสามารถนำมาแลกเป็นน้ำตาลหรือข้าวสารได้ที่ศูนย์รับแลกกล่องยูเอชทีของ อบจ.สมุทรสาคร โดยโครงการฯจะนำกล่องยูเอชทีกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นชิพบอร์ดและประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน หรือสร้างเป็นอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครที่ขาดแคลน ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการจัดตั้งศูนย์รับแลกกล่องยูเอชที ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับแลกกล่องจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กันยายน 2556 และโครงการกล่องวิเศษจะเป็นผู้นำกล่องยูเอชที ที่ทำการแกะ-ล้าง-เก็บ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net