การประมูลข้าวผ่าน AFET ครั้งที่ 2 คึกคักมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 8 ราย

03 Dec 2013
นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดซองการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 30410 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

การประมูลข้าวสารในของสต็อกรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งที่ 2/2556 และคาดว่าจะเปิดประมูลทุกเดือน โดยครั้งนี้ แยกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 114,425.052 ตัน จำนวน 59 ส่วน จากจังหวัดนครสวรรค์ 5 คลัง (เกียรติเทรดดิ้ง, เนินม่วงการเกษตร, ท่าข้าวกำนันทรง, โชคประภาพร, ไกรกิจรุ่งเรือง) จังหวัดสระบุรี 3 คลัง (บจก.สหมิตรกรุงเทพการเกษตร, บจก.โรงสีเอี่ยมเฮงล้ง, บจก.พงษ์ลาภ) และจังหวัดสุพรรณบุรี 1 คลัง (นางกิติพร ประสงค์สุขสันต์)

และเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 17,424.813 ตัน จำนวน 6 ส่วน จังหวัดสุรินทร์ 2 คลัง (บจก.เจ พี ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998), บจก.สินอุดมพืชไร่) และจังหวัดบุรีรัมย์ 1 คลัง (ประทีบซีเมนต์บล็อก) โดยการประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าครั้งที่ 2/2556 นี้มีผู้ประกอบการข้าวให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวทั้งหมดจำนวน 8 ราย ได้แก่ บจก.ข้าวเจริญกิจ, บจก.พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์, บจก.ข้าวแสนดี, บจก.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว, บจก.พงษ์ลาภ, บจก.เจียเม้ง, หจก.โรงสี อรุณพัฒนา และหจก.โรงสีไฟทรัพย์เจริญตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณพิมพ์ลดา ศิวศักดิ์ศรัณ (หนูเล็ก) โทร 0-2263-9834 / อีเมล์ [email protected]คุณหวานใจ ณ พัทลุง (หวาน) โทร 0-2263-9874 / อีเมล์ [email protected]