UIH สนับสนุน FIBO ผลิตหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

02 May 2014
UIH มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม” และงานวิจัยอื่นๆ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา การวิจัยและการพัฒนาหุ่นยนต์ที่นำไปสู่การช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

เพราะการศึกษาและเยาวชน เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) นำทีมโดยคุณวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และพันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา งานวิจัยของนักศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา และการค้นคว้าสำหรับนักศึกษา และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา การวิจัย วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน และ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ได้ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุน พร้อมทั้งตอบรับต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วยการนำเงินสนับสนุนนี้ใช้นำไปพัฒนาในงานวิจัย “หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงแทนมนุษย์ได้ งานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการประเมินโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เนื่องจากมีการค้นพบรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจำนวนมากในประเทศไทย

พร้อมกันนี้ เหล่าคณาจารย์ยังได้สาธิตงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายวงการ อาทิ งานวิจัยขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้ โครงการออกแบบและสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก โต๊ะหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน หุ่นยนต์ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้กับคณะผู้บริหาร UIH ได้เชื่อมั่นและมั่นใจในศักยภาพของนักศึกษาไทยที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำในสหวิทยาการ ทั้งทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งด้านธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกับสถานภาพปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง