รองนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมงานเปิดตัวโครงการ “๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน”

17 Dec 2014
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการชี้แจงการจัดงานมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังรับฟังการประชุมชี้แจงฯ ว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๗ ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้เตรียมของขวัญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จำนวน ๒๐ กิจกรรม จัดเป็นโครงการ “๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน” ซึ่งเป็นบริการประชาชนตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที ให้มีผลสัมฤทธิ์ และให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต” สำหรับของขวัญ ๒๐ กิจกรรม ได้แก่

๑) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน ๑๓๐๐ โฉมใหม่ “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที”

๒) www.yingthai.net ออนไลน์ จัดทำช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุ ขอรับความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่หญิงไทยในต่างแดนที่มีประสิทธิภาพ

๓) ซ่อมบ้านผู้สูงอายุยากจนทั่วประเทศ (๓๘๕ หลัง คิดเป็นจำนวนคน ๑,๒๕๐ คน)

๔) เบี้ยความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบเพิ่มเบี้ยความพิการจาก ๕๐๐ บาท เป็น ๘๐๐บาท คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ๑,๓๙๑,๐๐๓ คน

๕) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันตามกระบวนการสวัสดิการสังคม ๗ ประเภท ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การทำงานและการมีรายได้ ความมั่นคงทางสังคม บริการทางสังคม นันทนาการ

๖) คืนความสุขสู่ลูกบ้าน “บ้านสบายเพื่อยายตา” ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้

๗) พัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด มอบเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดริมคลองในเขต กทม. จำนวน ๓ คลอง ใน ๕ เขต ๑๙ ชุมชน จำนวน ๓,๗๐๐ ครัวเรือนชุมชนแออัด และชุมชนริมทางรถไฟในเมืองสำคัญอื่น ๒๒ จังหวัด ๓๓ เมือง จำนวน ๖,๗๔๐ ครัวเรือน

๘) มอบสิทธิที่ดินทำกิน ให้ประชาชนในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ใน ๕ ภูมิภาค ซึ่งเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ๕,๐๐๐ ราย ใน ๔๓ นิคม ๓๖ จังหวัด พื้นที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่

๙) อารยสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) สร้างชุมชนอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็น Model ต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผล

๑๐) วัคซีนครอบครัว มอบชุดความรู้ด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเข้มแข็ง ๑,๐๐๐ตำบล จำนวน ๓,๐๘๗,๗๓ ครัวเรือน (เท่ากับมอบให้แก่คน จำนวน ๘,๑๗๑,๘๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑ ของประชากรทั่วประเทศ)

๑๑) ประมูลทรัพย์หลุดจำนำสัญจรทั่วประเทศ

๑๒) ลดอัตราดอกเบี้ยโรงรับจำนำ

๑๓) ศูนย์บริการคนพิการ ให้คำแนะนำแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ

๑๔) มอบสิทธิที่ดินทำกิน (ประชาชนในพื้นที่สาธารณะ)

๑๕) สถานีสวัสดิการส่งความสุขการออกเยี่ยมผู้รับบริการ ประเมินสภาวะครอบครัว ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือและร่วมวางแผนฟื้นฟูศักยภาพครอบครัว เช่น การให้ความรู้ในการดูแลสมาชิกครอบครัว การอบรมทักษะอาชีพ การประสานส่งต่อบริการฯลฯ ผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน ๗,๗๐๐ คน ทั่วประเทศ

๑๖) คืนความสุขครอบครัว นำคนที่คุณรักกลับบ้าน ครอบครัวสานรักร่วมกับสถานสงเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายในสถานสงเคราะห์ ๙๓ แห่ง กลุ่มเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖๐๐ ราย

๑๗) ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ๑,๒๕๐ ราย ในกรุงเทพฯ ๘๒ หลังและส่วนภูมิภาค ๑,๑๖๘ หลัง ใน ๗๖ จังหวัด

๑๘) บ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้การสนับสนุนผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท จำนวน ๔๐ จังหวัด ๒๐๐ ตำบล วงเงิน ๖๐ ล้านบาท มอบเช็คและเอกสารสิทธิ์

๑๙) ฝึกทักษะและกลุ่มประกอบอาชีพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ๒,๐๐๐ คนทั่วประเทศ และ

๒๐) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. “มิตรแท้ของประชาชน” มีจิตมุ่งบริการ ยึดหลักการทำงานโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

นายยงยุทธ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการ “๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน” ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยภายในงาน จะมีการเปิดตัวของขวัญชิ้นที่ ๑ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน ๑๓๐๐ โฉมใหม่ ทำก่อน ทำจริง ทำทันที” มีการร่วมแสดงพลังของภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทันท่วงที การปล่อยขบวนรถศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน ๑๓๐๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพฯ ได้รับทราบช่องทางการขอความช่วยเหลือ เมื่อประสบปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง

“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าวในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๗ นี้ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลสิทธิ์ต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงฯมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๗ ถึง ๑๕ ม.ค. ๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงฯ จะลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆเพื่อมอบของขวัญในพื้นที่ และเยี่ยมเยือนประชาชน โดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป”

นอกจากนั้น ในงานยังมีเซอร์ไพรส์ โดยนายยงยุทธ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น “แท่นโมเดล” ของตาชั่ง รูปคนช่วยเหลือกัน และรากหญ้า ที่สื่อความหมายแทนนโยบายด้านสังคมของรองนายกรัฐมนตรี โดยนายยงยุทธกล่าวถึงของขวัญปีใหม่ที่มอบให้รัฐมนตรีในครั้งนี้ว่า “งานวางรากฐานทางสังคมเป็นงานที่เร่งด่วน ตนอยากเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นและชัดเจนโดยเร็ว เลยมีความคิดว่าทุกคนที่ทำงานนี้ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อเดินไปในทิศที่เป็นทิศเดียวกัน ทำให้มีการกำหนดนโยบายในการทำงานด้านสังคมขึ้นมา ๓ ข้อคือ การลดเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า และถือโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่ นำนโยบายทั้ง ๓ ข้อ ทำออกมาเป็นโมเดล เพื่อให้เป็นรูปร่างที่จะง่ายต่อการสื่อสาร อย่างรูปตาชั่ง รูปคนช่วยเหลือกัน และรูปรากหญ้า แล้วนำโมเดลนี้มามอบเป็นของขวัญที่จะสื่อถึงนโยบายปี ๒๕๕๘ ให้กับรัฐมนตรีทั้ง ๔ กระทรวง ที่ตนดูแล”

นายยงยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความหมายหลักๆ ของการลดเหลื่อมล้ำ คือ การทำให้ทุกคนมีโอกาสในการงานอาชีพและเข้าถึงบริการสังคมของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนการค้ำจุนกัน คือการมีระบบและเครื่องมือช่วยผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยสามารถเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสของสังคม และการสร้างสรรค์รากหญ้าคือการส่งเสริมชุมชนระดับรากหญ้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งขยายและต่อยอดงานระดับชุมชน ส่วนแท่นโมเดลของขวัญจากรองนายกรัฐมนตรีนั้นสร้างจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printing) ที่เอ็มเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำมาใช้ในการขึ้นรูปโมเดลต้นแบบ ๓ มิติ ที่มีรูปร่างซับซ้อน มีรายละเอียดชิ้นงานสูงและสวยงาม