สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการตรวจพิสูจน์ สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่

16 Dec 2014
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการตรวจพิสูจน์ สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่าโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่17 – 19ธันวาคม 2557 โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ดังกล่าวครั้งนี้ จำนวน 1,000ราย เป็นโอกาสที่ใช้ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือดร้อน เนื่องจากการไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์อีกท้ังยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วน ได้แก่กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่น คงภายในภาค 3 และสำนักงานยุติธรรมจงัหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นงานตามนโยบายของรัฐในการลดความเหลื่อมล้ำ ป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด รวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคง

“นอกจากนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังจัดกิจกรรมอบรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน โดยให้ความรู้และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญ เช่น งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์พิสูจน์บุคคลสูญหายและงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น คุณหญิงพรทิพย์ กล่าว”

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการตรวจพิสูจน์ สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่