มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จัดโครงการ “ส่งเสริมคนดีกู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มอบโล่เกียรติยศกับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานด้วยความเสียสละ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนตัวเองต้องพลีชีพหรือทุพพลภาพ

27 Mar 2015
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่มีนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมคนดีกู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีคุณูปการต่องานการแพทย์ฉุกเฉินตลอดมา ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนกิจการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยได้คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือจิตอาสา ที่กระทำความดี เสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิต จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที จนในบางครั้งต้องพลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับมอบโล่เกียรติยศจากนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีนายแพทย์ปราชญ์ กล่าวว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิต แม้บางครั้งการช่วยชีวิตอาจทำให้ผู้ช่วยเหลือเองที่มีจิตอาสาและเสียสละเกิดความสูญเสีย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ หรือจิตอาสา ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ให้ได้รับโล่แห่งเกียรติยศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 จำนวน 11 ราย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.เป็นผู้เสียสละพลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ “กู้ชีพด้วยชีวิต” จำนวน 6 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากกรณีรถพยาบาลประสบอุบัติเหตุจากการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ คือ น.ส.อุไรวรรณ ปลอดฤทธิ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเหนือคลอง จ.กระบี่ , นางวรรณวิไล ก๊กใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่ , นางภัทรพร ขจัดมลทิน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ , นายวิสิษฎ์ มณีแดง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองสถาน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ , นางสาวสมาพร เชิดชู ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และนายนันทพงษ์ จันทร์บรรจง เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมาคมข่าวภาพพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2. เป็นผู้เสียสละ ช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยกะทันหัน รอดพ้นจากภยันตรายและตนเองบาดเจ็บและทุพพลภาพ“เกียรติยศคนกล้า” จำนวน 2 ราย คือ น.ส.พัชรี อุดมา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก และ นางสุธาสินี โง่นคำ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และ 3. เป็นผู้เสียสละช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน สะสมผลงานกระทำความดีเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน “คนดี EMS” จำนวน 3 ราย คือ นายชวลิต รัตนสุทธิกุล มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ , นายศุภชัย หนิมพานิช หัวหน้า มูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก และนายสุรพล พูลเกษ มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นพิจารณาจากประวัติและข้อเท็จจริงจากการกระทำความดี อาทิ เป็นผู้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยักยอกนำทรัพย์สินมีค่าของคนอื่นมาเป็นของตนทั้งที่มีโอกาสจะทำได้ เป็นผู้แสดงถึงความเสียสละ ปกป้องพิทักษ์สังคมโดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายหรืออุทิศตนอย่างต่อเนื่องมายาวนาน