พม. จับมือ สตช. เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCCโทร. ๑๓๐๐ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวดเร็วทันใจ

29 Apr 2015
เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมบูรณาการและประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาสังคมจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือปัญหาสังคมแก่ประชาชน โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยรับแจ้งปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน และประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางสายด่วน ๑๓๐๐ การรับแจ้งด้วยตนเอง การเฝ้าระวังผ่านสื่อ และ Applicationทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมระหว่างศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ และหน่วยงาน

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุมครั้งนี้ จึงได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมบูรณาการประสานส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ในการยกร่างบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบ MOU และจัดทำบันทึกข้อตกลงการบูรณาการประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“ทั้งนี้ คาดว่าการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ จะมีการจัดทำแผนพัฒนาระยะต่อไป เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย